Functieomschrijving POH Ouderen gereed

jun 4, 2021

Door vergrijzing van de bevolking zal tot 2050 het aantal ouderen in Nederland sterk toenemen. In 2040 leven er 4,7 miljoen 65-plussers in Nederland (26% van de totale bevolking) waaronder 2 miljoen 80-plussers. Bij ongeveer een derde van de groep 65-75-jarigen is sprake is van kwetsbaarheid. Onder 85-plussers wordt het percentage kwetsbare ouderen zelfs geschat op 70%. Hierdoor zal de druk op de zorg voor kwetsbare ouderen in de huisartsenvoorziening toenemen.

Multidomein problematiek

De kwetsbare ouderen, vaak met zorgvragen met multidomein problematiek, zullen door de maatschappelijke ontwikkelingen langer thuis blijven wonen. De multidomein problematiek bestaat vaak uit een combinatie van aandoeningen en problemen op verschillende domeinen, van bijvoorbeeld cognitieve beperkingen, lichamelijke handicaps, psychosociale problematiek, maatschappelijk isolement, multimorbiditeit en polyfarmacie.

Functie POH ouderen

De POH Ouderen heeft zich ontwikkeld tot een zelfstandige zorgprofessional naast de huisarts in de zorg aan kwetsbare ouderen, om naast de persoonsgerichte integrale zorg ook zo mogelijk crisisopname te voorkomen. Er is nu een functieomschrijving gemaakt voor de POH Ouderen door Ledencirkel POH-Ouderen. Een samenwerking tussen de Nederlandse Vereniging van Praktijkondersteuners (NVvPO) en Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) afdeling Praktijkverpleegkundigen-Praktijkondersteuners. Praktijkondersteuner Eileen Nagtegaal  en coördinator ouderenzorg Jacqueline Keijser zijn lid van de ledencirkel en waren nauw betrokken bij het opstellen van deze nieuwe functieomschrijving.

* Klik op de afbeelding om de functiebeschrijving POH Ouderen te openen.

Doel functieomschrijving

De bedoeling van deze opgestelde functieomschrijving en competenties is het beschikbaar stellen van een handvat, waarin de kennis en kunde van een POH-Ouderen omschreven staat. Waarbij deze landelijk kunnen worden toegepast en tevens gebruikt worden bij het inzetten van deskundigheidsbevordering. Bij de werkzaamheden van de praktijkondersteuner huisartsenzorg (POH) ligt het accent op medisch-inhoudelijke activiteiten en de andere CANMEDS, die zich lenen voor taakdelegatie, protocollering en/ of meer routinematige uitvoering. De POH-Ouderen voert protocol-overstijgende zorgtaken uit.

 

Een sluitende keten van diagnostiek, behandeling en begeleiding, maar ook van preventie, vroege opsporing en zelfmanagement.