Kernteam Lokaal Samenwerkingsverband Nieuw-Vennep

jul 2, 2021

Het kernteam komt iedere maand bijeen en bestaat uit: apotheker Arjan Hoekstra, fysiotherapeut Erik Kramer en huisarts Timo Bongers. Zij worden hierbij ondersteunt door LSV coördinator Martine de Clercq. De taak van het kernteam is het opstellen – en uitvoeren – van een jaarplan. Belangrijk hierbij is dat de kernteamleden informatie ophalen om in te brengen bij het kernteamoverleg en de uitkomst hiervan ook weer terug te koppelen aan hun achterban.

Huisarts Timo Bongers

Gelijkwaardige zorg
Timo Bongers is huisarts bij Medisch Centrum De Nieuwe Kern: “Ik hoop met name dat de multidisciplinaire samenwerking behouden blijft dan wel verder vorm krijgt. Daarbij zie ik dat door COVID-19 dit lastiger is geworden en dat is een reden geweest om bij het LSV aan te sluiten om dit weer op te pakken. Door met elkaar in gesprek te blijven, zowel met collega huisartsen als met andere collega’s in de eerste lijn, hoop ik dat iedereen betrokken blijft bij het uiteindelijke doel om inwoners van Nieuw-Vennep een zoveel mogelijk gelijkwaardige goede zorg aan te kunnen blijven bieden.

Fysiotherapeut Erik Kramer

Gezonde leefstijl
Erik Kramer, fysiotherapeut bij Verheul & Weerman Fysiotherapeuten: “Alleen door samen te werken in de eerste lijn kunnen we de toenemende zorgvraag aan. De huidige samenwerking met de verschillende disciplines in Nieuw-Vennep gaat al naar behoren, maar het kan op een aantal vlakken beter en moet nog verder worden geborgd.

Het onderwerp leefstijl ligt mij nauw aan het hart en is een van de redenen dat ik in het kernteam van het LSV ben gestapt. Een gezondere leefstijl is essentieel voor het betaalbaar houden van de zorg. Ik vind dat we dit als eerste lijn breed moeten omarmen en implementeren. Mijn collega fysiotherapeuten in Nieuw-Vennep wil ik actief betrekken bij het LSV, door inhoudelijke werkafspraken te maken en samen te werken. De juiste zorg op de juiste plek (JZOJP) voor de patiënt is essentieel, daarbij is het belangrijk dat fysiotherapeuten zich sub-specialiseren.”

Apotheker Arjan Hoekstra

Farmacotherapie
Arjan Hoekstra, apotheker bij Apotheek de Kind: “Wij hebben twee apotheken in Nieuw-Vennep en een in Rijsenhout en werken in een team van 4 apothekers. Onze onderlinge rolverdeling is zo, dat het logisch was dat ik in het kernteam van LSV Nieuw-Vennep ging zitten. Ik heb de meeste contacten met de huisartsen. Daarbij komt dat ik echt een liefde heb voor farmacotherapie. Ik ben een soort medicijnvraagbaak, waar huisartsen en ook fysiotherapeuten regelmatig gebruik van maken.

Ik zie dat op het gebied van ouderenzorg nog zoveel is te verbeteren. Samen met Timo Bongers heb ik over een quick scan nagedacht. Hoe bepaal je nou snel of iemand kwetsbaar is en het bijv. niet redt dit weekend? Leeftijd en het aantal medicijnen zijn een indicatie, maar het zegt niet alles. Om de maand is er overleg met de andere apothekers aangesloten bij SSAH (Stichting samenwerkende apotheken Haarlemmermeer). We hebben een goede taakverdeling en houden elkaar op de hoogte.”

LSV Nieuw-Vennep staat voor

  • oppakken gebied-specifieke problemen
  • implementeren regionale samenwerkingsafspraken
  • intensiveren van de multidisciplinaire samenwerking
  • vormgeven van de samenwerking met het sociaal domein en welzijn

Jaarplan 2021

  • Behouden wat al goed loopt: MZO/GPO (wel in een andere vorm) & GLI

  • Oppakken van open punten: Welzijn op Recept opfrissen & afspraken op het gebied van het zorgprogramma GGZ

LSV bijeenkomsten
De Groot LSV bijeenkomst is 2x per jaar en bedoeld om een zorginhoudelijk onderwerp uit te diepen en verbeterplannen te maken. Het eerste Groot LSV is 23 september met o.a. een introductie op gestructureerde ouderenzorg door Jacobine van der Dussen. De LSV bijeenkomst met de praktijkeigenaren vindt ook 2x per jaar plaats en is in principe aansluitend aan het Groot LSV. In het overleg van 1 juli is het jaarplan 2021 vastgesteld.

LSV coördinator Martine de Clercq

Verbinden om te verbeteren
Coördinator lokaal samenwerkingsverband Nieuw-Vennep Martine de Clercq: “Ik word blij van het verbinden van mensen, om de zorg te verbeteren. Daarbij staat samenwerken voorop. Het LSV heeft o.a tot doel om meer samen te werken met het sociaal domein en welzijn. Zo ontstaat er een soort keten voor de inwoners van Nieuw-Vennep, waarbij de zorg aansluit bij de andere organisaties (en omgekeerd). Door elkaar te kennen en te weten wat je van de ander kan verwachten wordt het werk leuker.”

Heb je vragen of wil je problemen rond de multidisciplinaire samenwerking binnen de eerste lijn of met het sociaal domein in Nieuw-Vennep bespreekbaar maken? Of heb je verbeterideeën? Deel het met ons kernteam. Neem contact op via declercq@zorggroep-zh.org of een van de kernteamleden.

Een sluitende keten van diagnostiek, behandeling en begeleiding, maar ook van preventie, vroege opsporing en zelfmanagement.