Lokaal samenwerken

Naar een samenhangend aanbod van zorg en ondersteuning op lokaal niveau

Om een samenhangend aanbod van zorg en ondersteuning te realiseren, dat is afgestemd op de persoonlijke – of populatiebehoefte(n),  is een goede samenwerking tussen professionals vanuit de zorg en het sociaal domein van groot belang.  En om deze zorg en ondersteuning ook in de toekomst voor iedereen bereikbaar (dus betaalbaar) en van hoge kwaliteit te houden zullen deze professionals nog meer dan nu de samenwerking moeten opzoeken en ook de – steeds mondiger – patiënt meer moeten betrekken bij hun behandeling.

Lokale samenwerkingsverbanden

Als multidisciplinaire eerstelijns zorggroep faciliteert en ondersteunt Zorggroep Haarlemmermeer haar leden bij de organisatie van multidisciplinaire samenwerking in eigen dorp of wijk. In zogenoemde Lokale samenwerkingsverbanden (LSV’s).

Binnen een LSV werken de aangesloten (eerstelijns) partners samen aan de ontwikkeling en uitvoering van (jaar)plannen, waarin zij met elkaar resultaatafspraken zijn overeengekomen, o.a. ten aanzien van de borging van de chronische zorg, maar ook met betrekking tot de ontwikkeling van nieuwe, op hun populatie afgestemde zorgprogramma’s.

Inmiddels zijn in het werkgebied van Zorggroep Haarlemmermeer twee Lokale samenwerkingsverbanden actief: Nieuw-Vennep en Rijsenhout. Het Lokale samenwerkingsverband Halfweg/Zwanenburg is in oprichting.

De Projectleider lokale samenwerking fasciliteert de LSV’s door het ontwikkelen van formats, tools en kwaliteitsinstrumenten. Zij onderneemt onder andere initiatieven rond regionale netwerkvorming en stemt af met de regiocoördinatoren Chronische zorg, GGZ en Ouderenzorg.

Meer informatie , vragen of ideeën?

Heeft u ideeën of plannen met betrekking tot multidisciplinaire samenwerking in uw dorp of wijk? Benader dan een van de betreffende coördinatoren:

Wilt u als  zorgprofessional meer weten over lokale samenwerking in het algemeen? Neem contact op met Margareth de Jong, projectleider lokale samenwerking, via dejong@zorggroep-hm.org.

Een sluitende keten van diagnostiek, behandeling en begeleiding, maar ook van preventie, vroege opsporing en zelfmanagement.