Praktijkondersteuner Ouderen

De praktijkondersteuner Ouderen:

  • heeft een verbindende rol tussen huisartsenzorg, ouderen/mantelzorgers op het gebied van zorg en welzijn, onderhoudt met hen contacten over de samenwerkingsafspraken (wie doet wat) en is op de hoogte van de wensen en behoefte van de kwetsbare oudere
  • stemt af met de betrokken zorgverleners en bespreekt met de oudere en mantelzorger(s) welke personen de taken, en de in te zetten interventies, uitvoert en neemt dit in het zorg(behandel)plan op
  • stemt af over het zorgcoördinatorschap bij complexe problematiek die beschreven staan in het zorgplan en legt dit vast in het digitaal communicatiesysteem (KIS)
  • draagt zorg voor de planning van het Gestructureerd Periodiek Overleg (GPO) met het kernteam
  • evalueert en bewaakt het zorgproces en stuurt zo nodig bij op basis van de wensen en behoeften van de kwetsbare oudere en in overleg met het betrokken zorgteam
  • draagt zorg voor duidelijke en heldere rapportage in het HIS/KIS. communiceert en legt dit vast met de betrokken (zorg)professionals (zorgteam) rondom de zorg voor kwetsbare oudere in het KIS (met toestemming van de oudere/mantelzorger)
  • coördineert en/of verzorgt de continuïteit van zorg bij transmurale zorg voor ouderen bij opname in/ontslag uit het ziekenhuis, verpleeghuis of revalidatiecentrum of stemt af als er een betrokken zorgprofessional is die deze zorg overneemt
  • heeft kennis van de regionale sociale kaart en is in staat deze adequaat te gebruiken.
  • kent het gemeentelijk lokaal beleid (Wmo, casemanagement dementie, ELV (eerstelijnsverblijf) en dagbesteding) en biedt samenhangende zorg vanuit een integrale kijk op de problematiek van kwetsbare ouderen

kwetsbare ouderen

* Klik op de afbeelding om de functiebeschrijving te openen

Een sluitende keten van diagnostiek, behandeling en begeleiding, maar ook van preventie, vroege opsporing en zelfmanagement.