GGZ

Psychische klachten

Naast de chronische zorg richt Zorggroep Haarlemmermeer zich ook op zorg voor mensen met psychische problematiek.

De Zorggroep treedt op als werkgever voor de POH’s GGZ, die zorg verlenen in de huisartsenpraktijk. Er zijn POH’s GGZ die zich richten op zorg voor volwassenen en er zijn POH’s die zorgverlenen aan jeugdigen tot 18 jaar.

De feitelijke zorginhoudelijke aansturing geschiedt door de huisartsen zelf, als regiehouder van de praktijk.

 

Zorgprogramma GGZ

Het zorgprogramma GGZ biedt allereerst een kader voor de gewenste invulling van de geestelijke gezondheidszorg binnen de huisartsenpraktijk van de Haarlemmermeer, met praktische handvatten voor POH-GGZ en huisarts. Tevens geeft het zorgprogramma GGZ richting aan de samenwerking met het netwerk van zorg- en welzijnsaanbieders in Haarlemmermeer, waar het gaat om psychische klachten (ketenpartners en echelon-overstijgend).

POH GGZ

Ondersteuning huisartsenpraktijk

Ondersteuning huisartsenpraktijk

De POH GGZ ondersteunt de huisarts bij het leveren van zorg voor psychische of psychosociale klachten. De POH GGZ doet dit door middel van kortdurende begeleiding vanuit de huisartsenpraktijk. Daarnaast kan de POH GGZ de huisarts helpen om, vanuit een onafhankelijke positie, zorg te dragen voor een goede verwijzing naar andere zorgverleners.

Taken POH GGZ

 • probleemverheldering samen met de patiënt
 • advies geven aan de patiënt over de aard van de klachten, oorzaken en mogelijke oplossingen
 • kortdurende begeleiding (6-8 consulten) van patiënten met psychische of psychosociale problemen
 • terugvalpreventie, nazorg geven na gespecialiseerde behandeling

Werkgeverschap

Zorggroep Haarlemmermeer treedt op als werkgever van 22 praktijkondersteuners GGZ (POH GGZ). De POH’s GGZ werken op locatie bij de huisartsen. Als werkgever ondersteunt de zorggroep de POH’s GGZ in kwaliteit van de zorg.  Bijvoorbeeld door middel van het organiseren van intervisie, scholing en gezamenlijk werkoverleg.

Financiering

Zorggroep Haarlemmermeer is contractant voor de module POH GGZ en heeft een overeenkomst met de zorgverzekeraars.

POH GGZ Jeugd

Uit landelijke ervaring en onderzoek blijkt dat de inzet van een POH GGZ, die gespecialiseerd is in de doelgroep jeugd (tot 18 jaar), van toegevoegde waarde is binnen het zorgaanbod. De jeugdigen worden snel in hun eigen huisartsenpraktijk geholpen.

In 2018 is Zorggroep Haarlemmermeer, in samenwerking met de Stichting Gezondheidscentra Haarlemmermeer, gestart met dit nieuwe aanbod binnen de huisartsenpraktijken. Uit de eerste resultaten blijkt dat bij iets meer dan de helft van de jeugdigen, die gezien zijn door de POH GGZ Jeugd, de klachten zijn opgelost. Verwijzing naar de gespecialiseerde zorg was daarom niet meer aan de orde.

Op dit moment is bijna voor iedere aangesloten huisartsenpraktijk een POH GGZ Jeugd beschikbaar. Op termijn zal de zorg voor deze doelgroep ook worden beschreven in een zorgprogramma GGZ Jeugd.

Groepsaanbod GGZ volwassenen

Zorggroep Haarlemmermeer biedt in 2022 groepscursussen aan:

 • Groepscursus Minder piekeren
  helpt om piekergedrag te veranderen
  4 bijeenkomsten van 2 uur
 • Groepscursus Minder stress
  deze cursus biedt handvatten om anders om te gaan met stress
  3 bijeenkomsten van 2 uur
 • Groepscursus Beter slapen
  Te vaak slecht slapen kan leiden tot psychische en/of lichamelijke klachten. In deze cursus krijgt u informatie en tips om uw slaapgewoonten te verbeteren.
  6 bijeenkomsten van 2 uur.

Meer informatie op intranet (GGZ/groepsaanbod)

Patiëntenfolder Minder Piekeren, Minder stress en Beter slapen (printversie)

Groepsaanbod GGZ jeugd

Wij bieden vanaf het najaar 2022 een groepscursus (pilot) voor jeugd.

Groepscursus Body & Mind
voor jongeren van 12 tot 18 jaar
de groep bestaat uit maximaal 10 deelnemers
iedereen doet minimaal drie keer mee

verwijzing alleen via huisarts of POH GGZ

Meer informatie op intranet (GGZ/groepsaanbod) of in de Flyer Groepscursus Body & Mind (printversie)

Netwerk GGZ

Afstemming tussen aanbieders binnen de GGZ-zorg
Iedere GGZ-aanbieder in de Haarlemmermeer werkt met eigen zorgprogramma’s of -paden. Het Netwerk GGZ komt vier keer per jaar bijeen met als doel de verschillende zorgprogramma’s op elkaar aan te sluiten. Zorggroep Haarlemmermeer is aangesloten bij dit netwerk en vertegenwoordigt de huisartsenzorg.

Het Netwerk GGZ bestaat uit:

 • Gemeente Haarlemmermeer (sociaal domein)
 • InGeest (SGGZ)
 • PsyZorg (BGGZ)
 • Mentaal Beter
 • MeerWaarde
 • Stichting Gezondheidscentra Haarlemmermeer (huisartsenzorg)
 • Zorggroep Haarlemmermeer (huisartsenzorg)
 • REOS (ondersteunt het netwerk GGZ)

Kwaliteitscommissie GGZ

Leden:

 • Martin van der Plas, huisarts (voorzitter)
 • Karin Ekhart, POH GGZ (secretaris)
 • Ans Hoekstra, kaderhuisarts GGZ
 • Marie-José Hermans, huisarts
 • Teun Preijde, POH GGZ
 • Aletta Nederlof, POH GGZ
 • Christel Groot Zevert, apotheker
 • Marye van ‘t Riet, psychosomatisch fysiotherapeut
 • Louky van Dijk, manager GGZ
 • Rosien Leijdens, psychiater (optioneel)

De Kwaliteitscommissie GGZ komt twee keer per jaar bijeen.

Coördinatie GGZ
Voor vragen of verdere informatie kunt u contact opnemen met Louky van Dijk via vandijk@zorggroep-hm.org

De Kwaliteitscommissie GGZ is een regionale commissie van de huisartsenzorg in de Haarlemmermeer. Zij formuleert welke GGZ-zorg wenselijk en haalbaar is binnen de huisartsenpraktijk in samenwerking met andere zorgaanbieders in de regio. Dit wordt vertaald naar het zorgprogramma GGZ.

Meer informatie over GGZ

Een sluitende keten van diagnostiek, behandeling en begeleiding, maar ook van preventie, vroege opsporing en zelfmanagement.