GGZ

Psychische klachten

Naast de chronische zorg richt Zorggroep Haarlemmermeer zich ook op zorg voor mensen met psychische problematiek.

De Zorggroep treedt op als werkgever voor de POH’s GGZ, die zorg verlenen in de huisartsenpraktijk.

De feitelijke zorginhoudelijke aansturing geschiedt door de huisartsen zelf, als regiehouder van de praktijk.

Er zijn POH’s GGZ die zich richten op zorg voor volwassenen en er zijn POH’s die zorgverlenen aan jeugdigen tot 18 jaar.

Zorgprogramma GGZ

Het zorgprogramma GGZ is een document dat beschrijft hoe de GGZ-zorg binnen de huisartsenpraktijk wordt ingevuld. Hierbij wordt gebruik gemaakt van landelijke richtlijnen en standaarden.  In het document staat hoe daaraan invulling wordt gegeven in de regio Haarlemmermeer.

Ook samenwerkingsafspraken tussen de huisartsenzorg en andere zorgaanbieders, zoals de BGGZ en SGGZ, staan in het document vermeld.

POH GGZ

Ondersteuning huisartsenpraktijk

Ondersteuning huisartsenpraktijk

De POH GGZ ondersteunt de huisarts bij het leveren van zorg voor psychische of psychosociale klachten. De POH GGZ doet dit door middel van kortdurende begeleiding vanuit de huisartsenpraktijk. Daarnaast kan de POH GGZ de huisarts helpen om, vanuit een onafhankelijke positie, zorg te dragen voor een goede verwijzing naar andere zorgverleners.

Taken POH GGZ

 • probleemverheldering samen met de patiënt
 • signalering en begeleiding van patiënten met psychische of psychosociale problemen
 • advies geven aan de huisarts of de patiënt  over de aard van de klachten, oorzaken en mogelijke oplossingen
 • wachttijdoverbrugging naar BGGZ of SGGZ
 • nazorg geven na gespecialiseerde behandeling
 • terugvalpreventie

Werkgeverschap

Zorggroep Haarlemmermeer treedt op als werkgever van 22 praktijkondersteuners GGZ (POH GGZ). De POH’s GGZ werken op locatie bij de huisartsen. Als werkgever ondersteunt de zorggroep de POH’s GGZ in kwaliteit van de zorg.  Bijvoorbeeld door middel van het organiseren van intervisie, scholing en gezamenlijk werkoverleg.

Financiering

Zorggroep Haarlemmermeer is contractant voor de module POH GGZ en heeft een overeenkomst met de zorgverzekeraars.

POH GGZ Jeugd

Uit landelijke ervaring en onderzoek blijkt dat de inzet van een POH GGZ, die gespecialiseerd is in de doelgroep jeugd (tot 18 jaar), van toegevoegde waarde is binnen het zorgaanbod. De jeugdigen worden snel in hun eigen huisartsenpraktijk geholpen.

In 2018 is Zorggroep Haarlemmermeer, in samenwerking met de Stichting Gezondheidscentra Haarlemmermeer, gestart met dit nieuwe aanbod binnen de huisartsenpraktijken. Uit de eerste resultaten blijkt dat bij iets meer dan de helft van de jeugdigen, die gezien zijn door de POH GGZ Jeugd, de klachten zijn opgelost. Verwijzing naar de gespecialiseerde zorg was daarom niet meer aan de orde.

Op dit moment is bijna voor iedere aangesloten huisartsenpraktijk een POH GGZ Jeugd beschikbaar. Op termijn zal de zorg voor deze doelgroep ook worden beschreven in een zorgprogramma GGZ Jeugd.

Groepsaanbod GGZ

Zorggroep Haarlemmermeer biedt in 2022 groepscursussen aan:

 • Groepscursus Minder piekeren
  helpt om piekergedrag te veranderen
  4 bijeenkomsten van 2 uur
 • Groepscursus Minder stress
  deze cursus biedt handvatten om anders om te gaan met stress
  3 bijeenkomsten van 2 uur
 • Groepscursus Beter slapen
  Te vaak slecht slapen kan leiden tot psychische en/of lichamelijke klachten. In deze cursus krijgt u informatie en tips om uw slaapgewoonten te verbeteren.
  6 bijeenkomsten van 2 uur.

Meer informatie op intranet (GGZ/groepsaanbod)

Patiëntenfolder Minder Piekeren, Minder stress en Beter slapen (printversie)

Netwerk GGZ

Afstemming tussen aanbieders binnen de GGZ-zorg
Iedere GGZ-aanbieder in de Haarlemmermeer werkt met eigen zorgprogramma’s of -paden. Het Netwerk GGZ komt vier keer per jaar bijeen met als doel de verschillende zorgprogramma’s op elkaar aan te sluiten. Zorggroep Haarlemmermeer is aangesloten bij dit netwerk en vertegenwoordigt de huisartsenzorg.

Het Netwerk GGZ bestaat uit:

 • gemeente Haarlemmermeer (sociaal domein)
 • InGeest (SGGZ)
 • PsyZorg (BGGZ)
 • Mentaal Beter
 • Stichting Gezondheidscentra Haarlemmermeer (huisartsenzorg)
 • Zorggroep Haarlemmermeer (huisartsenzorg)
 • REOS (ondersteunt het netwerk GGZ)

Kwaliteitscommissie GGZ

Leden:

 • Martin van der Plas, huisarts (voorzitter)
 • Karin Ekhart, POH GGZ (secretaris)
 • Ans Hoekstra, kaderhuisarts GGZ
 • Marie-José Hermans, huisarts
 • Teun Preijde, POH GGZ
 • Aletta Nederlof, POH GGZ
 • Christel Groot Zevert, apotheker
 • Marye van ‘t Riet, psychosomatisch fysiotherapeut
 • Louky van Dijk, manager GGZ
 • Rosien Leijdens, psychiater (optioneel)

De Kwaliteitscommissie GGZ komt twee keer per jaar bijeen. 

Coördinatie GGZ
Voor vragen of verdere informatie kunt u contact opnemen met Louky van Dijk via vandijk@zorggroep-hm.org

De Kwaliteitscommissie GGZ is een regionale commissie van de huisartsenzorg in de Haarlemmermeer. Zij formuleert welke GGZ-zorg wenselijk en haalbaar is binnen de huisartsenpraktijk. Dit wordt vertaald naar de zorgprogramma’s binnen de GGZ. De commissie geeft hiervoor een werkgroep de opdracht. Vervolgens accordeert en evalueert de kwaliteitscommissie de inhoud van de zorgprogramma’s.

Meer informatie over GGZ

Een sluitende keten van diagnostiek, behandeling en begeleiding, maar ook van preventie, vroege opsporing en zelfmanagement.