Privacyverklaring

Als organisator van eerstelijnszorg heeft Zorggroep Haarlemmermeer te maken met (vertrouwelijke) patiëntgegevens. De bescherming van uw privacy is daarbij van essentieel belang.

U moet erop kunnen vertrouwen dat wij uw persoonsgegevens op een correcte wijze en volgens geldende wetgeving behandelen. Om inzichtelijk te maken hoe wij dat doen hebben wij deze privacyverklaring opgesteld.

Uw gegevens

Wij verwerken uw persoonsgegevens volgens de wet. De belangrijkste wetten op dit gebied zijn de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming), de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO), de Zorgverzekeringswet en de Wet cliëntrechten bij elektronische verwerking van gegevens in de zorg. Het voldoen aan deze wetten betekent dat wij uw gegevens alleen verzamelen voor bepaalde doelen en dat wij de vertrouwelijkheid van uw gegevens waarborgen.

Voor welke doelen verzamelen wij uw gegevens?

Zorggroep Haarlemmermeer heeft praktijkondersteuners GGZ in dienst die gedetacheerd zijn bij zelfstandig gevestigde huisartsen. Zij vallen tijdens hun werkzaamheden onder de verantwoordelijkheid van de huisarts. Zij verzamelen en verwerken gegevens voor de zorgverlening aan u. De Zorggroep heeft met de praktijkondersteuners GGZ afspraken gemaakt over het omgaan met uw gegevens en de toegang tot de systemen.

Zorggroep Haarlemmermeer gebruikt uw gegevens voor de afhandeling van de administratie (waaronder het declareren aan de zorgverzekeraar) en (statistisch) kwaliteitsonderzoek. Daarbij worden niet meer persoonsgegevens verzameld en verwerkt dan noodzakelijk is.

In enkele specifieke gevallen zijn wij wettelijk verplicht uw gegevens te verstrekken aan bepaalde overheidsinstanties.

Wanneer u informatie opvraagt of een klacht indient, maken wij, na uw toestemming, ook gebruik van uw gegevens om u een reactie te kunnen geven.

Wanneer verzamelen wij uw gegevens?

De praktijkondersteuners GGZ verzamelen uw gegevens onder andere tijdens consulten. Zorggroep Haarlemmermeer verzamelt en verwerkt uw gegevens bij het declareren en bij het opstellen van kwaliteitsrapporten.

Wie heeft inzicht in uw gegevens?

Alleen zorgverleners die rechtstreeks betrokken zijn bij de behandeling kunnen uw gegevens raadplegen. Zij raadplegen uw dossier slechts voor zover dat noodzakelijk is voor de behandeling.

Wij organiseren de ketenzorg rond bepaalde aandoeningen zoals diabetes of COPD. Ten behoeve van uw behandeling kunnen uw gegevens via een Keten Informatie Systeem uitgewisseld worden met een diëtist, een podotherapeut, een fysiotherapeut en de apotheek. Het betreft alleen gegevens die relevant zijn. Hiervoor vragen de zorgverleners altijd uw toestemming. Pas nadat u toestemming heeft gegeven, wisselen wij gegevens uit.

Veiligheidsmaatregelen

Wij hebben uitgebreide organisatorische en technische beveiligingsmaatregelingen getroffen om uw gegevens te beschermen. Alle computers en informatiesystemen zijn minimaal beschermd met een wachtwoord. Uw administratieve gegevens bewaren wij gedurende 7 jaar na de declaratie.

Uw rechten

Bij vragen of een verzoek met betrekking tot uw dossier kunt u terecht bij uw huisarts.

U heeft rechten ten aanzien van uw gegevens:

  • recht van inzage in en afschrift van gegevens die zijn opgenomen;
  • recht van correctie of aanvulling van de gegevens
  • vernietiging van uw gegevens (dit is aan wettelijke voorwaarden gebonden).

Contact en vragen

Wanneer u bezwaar heeft tegen een bepaalde informatie-uitwisseling, kunt u dit aangeven bij uw behandelaar.

Meer informatie

Aanvullende informatie over uw privacy of wetgeving vindt u op de volgende websites:

 

 

 

Een sluitende keten van diagnostiek, behandeling en begeleiding, maar ook van preventie, vroege opsporing en zelfmanagement.